Crkva Sv.Roka

Na raskrižju putova u blizini zaselka Gornji Biskupovići i Laušići nalazi se crkva sv. Roka oko koje se nalazi groblje. Sagrađena je krajem 18. st., točnije 1794. godine, kako stoji napisano bosančicom na nadvratniku glavnih ulaznih vrata. Crkva pravilne orijentacije, jednobrodna je građevina, pravokutnog tlocrta s pravokutnom apsidom, sa zvonikom na preslicu nad pročeljem sa stilskim odlikama kasnog baroka lokalnog značaja. Prema načinu gradnje, vidljivo je da je crkva u prošlosti nekoliko puta bila podizana i proširivana. Najraniju fazu gradnje prepoznajemo po upotrebi grubog i nepravilno klesanog kamena, koju možemo datirati u 18. st. Do zadnje dogradnje crkve došlo je 1991. godine, kad se crkva na pročelju produžuje sa 9,5 m na ukupnu dužinu od 14,5 m, te se širi s 5,5 na 7 m. Pritom je zadržan izvorni nadvratnik ulaznih vrata na kojem vidljiv natpis uklesan na bosančici. Također je zadržana i izvorna rozeta sa šest krakova, te preslica, sada podignuta za jedan kat, pri čemu je zvonik dobio još dva zvona. Ukrašena je vegetabilnim motivima, cvjetovima i stiliziranim lišćem u plitkom reljefu. Bočni zidovi crkve raščlanjeni su sa po pet manjih prozora oblika uspravnog pravokutnika. Na južnom zidu su bočna ulazna vrata. Dvostrešni krov crkve prekriven je kupom kanalicom.

Lokacija: Kreševo
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-5307
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Skip to content