Arheološka zona Vlake

Sjeverno od župne crkve u Katunima nalazi se kamenita zaravan „Vlake“. Na njenom središnjem dijelu sačuvano je križanje dviju rimskih cesta. Upravo su na položaju „Vlake“ tragovi tih prometnica a radi se o tzv. spurilama ili kolotrazima razmaknutim oko 1.4 metra, najbolje sačuvani.

Na južnom dijelu zaravni, na njenom rubu prema naselju Katuni-Polje, smjestila se prapovijesna gradina „Kulina“ sa sačuvanim bedemom (danas nasip) koji je najizrazitiji na istočnoj i dijelom sjevernoj strani. Zapadna granica ove zaštite teče po putu koji od zaseoka Mandušići vodi prema Gornjim Rubićima i s obzirom na svoje karakteristike vjerojatno je nastao tijekom srednjeg ili ranog novog vijeka. Čitav prostor predstavlja jednu od najsačuvanijih arheoloških cjelina ovog tipa u Dalmaciji

Image

Arheološko nalazište Velika Peć

Pećina Velika peć nalazi se na sjevernoj padini Sridnje gore, JI od sela Grabovca. U prostor pećine silazi se kroz veliki strmi otvor ovalnog oblika. Istraživanja su pokazala kako je Velika peć bila naseljavana od neolitika do srednjeg vijeka. Najstariji, do sada otkriveni nalazi, potječu iz starijeg neolitika. Brojna ognjišta i tragovi loženja vatre govore o dugotrajnom naseljavanju pećine, sve do u srednji vijek. Svi slojevi su bogati arheološkim nalazima, a osobito eneolitički ( Cetinska kultura) i brončano dobni slojevi.

Lokacija: Grabovac
Klasifikacija: arheološka baština

Vrijeme nastanka: 5000 god.p.n.e. do 1500. god.

Oznaka kulturnog dobra: Z-5999
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Crkva Porođenja Blažene Djevice Marije (Male Gospe) s grobljem

Župna crkva Porođenja BDM sa grobljem u Grabovcu nalazi se u zabiokovskoj pro dolini, uz staru Napoleonovu cestu koja je spajala Split s Vrgorcem. Sagrađena je oko 1722. g. kao manja jednobrodna građevina pravilne orijentacije sa kvadratnom apsidom na mjestu srednjevjekovnog groblja, što potvrđuju veliki dobro sačuvani stećci uzidani u najstariji dio crkve. 1862. g. nadograđena je nova veća lađa, a 1970-tih je pred glavnim pročeljem dograđen dvokatni zvonik i tada crkva dobiva današnji izgled. Unutrašnjost crkve je presvođena oslikanim bačvastim svodom ukrašenim mozaicima. Glavni i desni bočni oltar su mramorni, a lijevi bočni oltar je drveni i vjerojatno izrađen u radionici obitelji Rako.

Lokacija: Grabovac
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 15. st. do 19. st.

Oznaka kulturnog dobra: Z-6692
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro

Image
Image

Crkva sv. Roka

Na raskrižju putova u blizini zaselka Gornji Biskupovići i Laušići nalazi se crkva sv. Roka oko koje se nalazi groblje. Sagrađena je krajem 18. st., točnije 1794. godine, kako stoji napisano bosančicom na nadvratniku glavnih ulaznih vrata. Crkva pravilne orijentacije, jednobrodna je građevina, pravokutnog tlocrta s pravokutnom apsidom, sa zvonikom na preslicu nad pročeljem sa stilskim odlikama kasnog baroka lokalnog značaja. Prema načinu gradnje, vidljivo je da je crkva u prošlosti nekoliko puta bila podizana i proširivana. Najraniju fazu gradnje prepoznajemo po upotrebi grubog i nepravilno klesanog kamena, koju možemo datirati u 18. st. Do zadnje dogradnje crkve došlo je 1991. godine, kad se crkva na pročelju produžuje sa 9,5 m na ukupnu dužinu od 14,5 m, te se širi s 5,5 na 7 m. Pritom je zadržan izvorni nadvratnik ulaznih vrata na kojem vidljiv natpis uklesan na bosančici. Također je zadržana i izvorna rozeta sa šest krakova, te preslica, sada podignuta za jedan kat, pri čemu je zvonik dobio još dva zvona. Ukrašena je vegetabilnim motivima, cvjetovima i stiliziranim lišćem u plitkom reljefu. Bočni zidovi crkve raščlanjeni su sa po pet manjih prozora oblika uspravnog pravokutnika. Na južnom zidu su bočna ulazna vrata. Dvostrešni krov crkve prekriven je kupom kanalicom.

Lokacija: Kreševo
Klasifikacija: sakralna graditeljska baština
Vrijeme nastanka: 18. st.

Oznaka kulturnog dobra: P-5307
Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro

Turistička zajednica Općine Šestanovac
Dr. Franje Tuđmana 75
HR-21250 Šestanovac

tel. 021 721 006
e-mail: [email protected]

Kontaktirajte nas...

Općina Šestanovac

Osnovne informacije
Povijest
Gdje smo?
Kontakt

Što vidjeti?

Jurin dvor – ekološki maslinik
Ekološki voćnjak Terra Marascae
Vinarija Biskupović
Lovački muzej i ZOO
Kulturna dobra Općine Šestanovac
Planina Biokovo
Kanjon rijeke Cetine

Što raditi?

Biciklizam
Rafting na Cetini
Kanyoning
Kayaking/kanuing
Hydrospeed
Lov
Planinarenje/Trekking

Ostale poveznice

Smještaj
Gastro
Najave
Novosti
Za iznajmljivače
e-visitor

Image
Image
Image
Image
Image
Image