Pravo na pristup informacijama

 

Službenik za informiranje:
Ivanka Ribičić
Telefon: 021/721-006
e-mail: [email protected]

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Korisnik prava na pristup informacijama je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

Ponovna uporaba informacija znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.

Dopuna i ispravak informacije – ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju Zahtjeva nije točna i potpuna, može zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije.

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se usmeno ili u pisanom obliku službeniku za informiranje putem:

1. elektroničke pošte na mail [email protected]
2. poštom na adresu: Dr.Franje Tuđmana 75, 21250 Šestanovac
3. osobno na adresu: Dr.Franje Tuđmana 75, 21250 Šestanovac

Naknada stvarnih i materijalnih troškova – tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih i materijalnih troškova koji nastaju pružanjem informacije, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije, sukladno Kriterijima koje je utvrdio Povjerenik za informiranje.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Zahtjev za pristup informacijama-obrazac

 

Skip to content